IME&E
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
gdpr-3442145_1920.jpg
Προσωπικά Δεδομένα & GDPR

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Σ.Ε.Ε.Α.Ε.) με γνώμονα την υποστήριξη των μελών του – επιχειρηματιών εμπόρων αυτοκινήτων για την προσαρμογή και συμμόρφωση των επιχειρήσεών τους στις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων – GDPR σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στο σεμινάριο με αντικείμενο: 


"Προσωπικά Δεδομένα & GDPR στις επιχειρήσεις εισαγωγής και εμπορίας αυτοκινήτων"


Το σεμινάριο διοργανώνεται από τον Σ.Ε.Ε.Α.Ε. σε συνεργασία με τον αδειοδοτημένο φορέα δια βίου μάθησης ‘Ινστιτούτο Μελετών Επιχειρήσεων & Εκπαίδευσης’, με 25ετή παρουσία στην παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών προς τον ιδιωτικό τομέα.  

Σκοπός και Αναγκαιότητα Προγράμματος
Όπως έχετε ενημερωθεί από την ιστοσελίδα του Συνδέσμου, ο Σ.Ε.Ε.Α.Ε. έχει δεσμευθεί σε ένα σχέδιο συμμόρφωσης με τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 (GDPR) που έχει αρχίσει να εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. από την 25η Μαΐου 2018. 

Οι διατάξεις του Κανονισμού ως προς την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν αφήνουν ανεπηρέαστο τον κλάδο μας και συνεπώς οι ενέργειες για τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων και τη διασφάλιση της νομιμότητας για τα δεδομένα που επεξεργάζονται είναι απαραίτητες καθώς οι κυρώσεις που προβλέπονται σε αντίθετη περίπτωση είναι σημαντικές.  

Στο σεμινάριο παρουσιάζονται οι βασικές αρχές, οι έννοιες, οι απαιτήσεις συμμόρφωσης καθώς και ο τρόπος με τον οποίο ο GDPR επηρεάζει τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων εισαγωγής και εμπορίας αυτοκινήτων. Δίνονται ενδεικτικά παραδείγματα για περιπτώσεις που βρίσκουν εφαρμογή στις επιχειρήσεις του κλάδου. Αναλύεται η συμμόρφωση στις επιχειρήσεις και αντιμετωπίζονται ζητήματα τόσο στη νομική όσο και στην οργανωτική - τεχνική τους διάσταση. 


Σε ποιους απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε επιχειρηματίες – μέλη του Συνδέσμου και σε στελέχη των επιχειρήσεών τους (managers, υπεύθυνους λογιστηρίου, marketing, εξυπηρέτησης πελατών κ.λπ), που ασχολούνται με τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία, μετάδοση και χρήση προσωπικών δεδομένων.

Πλαίσιο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

 • βασικοί ορισμοί με παραδείγματα από τον χώρο της εμπορίας αυτοκινήτων
 • εκτελούντες την επεξεργασία στον κλάδο 
 • δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται ο κλάδος και πηγές προέλευσής τους 
 • νόμιμες βάσεις επεξεργασίας δεδομένων με παραδείγματα προσαρμοσμένα σε διάφορα τμήματα λ.χ. εξυπηρέτησης πελατών και συμβάσεων (συγκαταθέσεις, συμβάσεις, έννομο συμφέρον και υποχρέωση από τον Νόμο)
 • αναγκαιότητα συγκαταθέσεων, δηλώσεων εχεμύθειας / εμπιστευτικότητας, γνωστοποιήσεων
 • αρχές επεξεργασίας και επεξεργασία ειδικών κατηγοριών επεξεργασίας στον κλάδο λ.χ. πιστωτικές κάρτες
 • διαφήμιση, προώθηση, marketing και profiling
 • δικαιώματα υποκειμένων δεδομένων και θέματα ταυτοποίησης
 • διαβιβάσεις δεδομένων (συνεργάτες, διασυνοριακή διαβίβαση κ.λπ)
 • ο ρόλος του DPO στους ομίλους εμπορίας αυτοκινήτων
 • εποπτικές αρχές, μηχανισμοί συνεργασίας, προσφυγές, ευθύνες και κυρώσεις 

Οργανωτικά Μέτρα 

 • συστήματα βιντεοεπιτήρησης
 • αρχείο δραστηριοτήτων επεξεργασίας
 • μεθοδολογίες συγκατάθεσης και γνωστοποίησης σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή
 • τήρηση αρχείου και διαχείριση αιτημάτων υποκειμένων δεδομένων
 • πολιτική προστασίας δεδομένων εργαζομένων
 • πολιτική απορρήτου για προσωπικά δεδομένα & πολιτική / σχέδιο ασφάλειας πληροφοριών 
 • διαδικασία αντιμετώπισης περιστατικών παραβίασης
 • εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού  

Τεχνικά Μέτρα 

 • κρυπτογράφηση / ψευδωνυμοποίηση / masking (τηλεφωνικές κλήσεις, κάμερες, email, Η/Υ, πιστωτικές κάρτες)
 • ελεγχόμενη πρόσβαση σε αρχεία, προγράμματα και συσκευές
 • σύστημα αποτροπής διαρροής εμπιστευτικών αρχείων
 • σύστημα αναγνώρισης κακόβουλης δραστηριότητας
 • ενίσχυση μηχανισμών ασφαλείας (firewalls, antivirus κ.λπ)
 • σημασία ΙΤ Audit

Συζήτηση - Βασικά Βήματα Συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις του κλάδου εμπορίας αυτοκινήτων


* Στους/στις συμμετέχοντες/ουσες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό και βεβαίωση παρακολούθησης. 

Εισηγητές: 

Δημήτριος Πάλλας, αναλυτής- προγραμματιστής. Τελειόφοιτος του Department of InformaticsUniversity of Piraeusμε πολυετή υπηρεσία στην εταιρεία CompuCare και βασικός αναλυτής – προγραμματιστής σε projects των εταιρειών VW – BMW, μεγάλων δικηγορικών γραφείων, σε θέματα διαχείρισης και ασφάλειας δεδομένων. Project manager της CompuCare, στο έργο GDPR compliant of BMWNet, βασικό σύστημα διαχείρισης πελατών της BMW Helllas από το 2004.       

Παναγιώτης Ρίζος,  δικηγόρος με 30ετή εμπειρία και νομικός σύμβουλος του Σ.Ε.Ε.Α.Ε. για ζητήματα που άπτονται των κανονιστικών και νομικών απαιτήσεων, ευρωπαϊκών και εθνικών, που διέπουν τη λειτουργία του κλάδου. Εξειδικεύεται στο Ευρωπαϊκό, Εμπορικό και Αστικό Δίκαιο και τα τελευταία 2 χρόνια ασχολείται επίσης με θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, έχοντας αναλάβει την συμμόρφωση επιχειρήσεων προς τις επιταγές του ΓΚΠΔ (GDPR) και διοριστεί ως DPO (Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) σε ομίλους  εμπορικών επιχειρήσεων. 


Διάρκεια: 

Το σεμινάριο διαρκεί 6 ώρες και πραγματοποιείται από τις 16:00 έως τις 22:00. Η παρακολούθηση γίνεται με φυσική παρουσία στις σύγχρονες, εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά μέσα, εγκαταστάσεις του φορέα ‘Ινστιτούτο Μελετών Επιχειρήσεων & Εκπαίδευσης’ επί της οδού Ερατύρας 3 (πεζόδρομος), Περιοχή Στ.Λαρίσης, Ταχ. Κώδικας 104 39 (σε απόσταση 250 μέτρων από τον σταθμό του Μετρό). 

* Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ικανός αριθμός συμμετεχόντων για το σεμινάριο, η ημερομηνία δύναται να μεταφερθεί. 


Πολιτική Ακυρώσεων:

Ακυρώσεις κρατήσεων θα γίνονται δεκτές χωρίς οικονομική επιβάρυνση μόνο εφόσον γνωστοποιούνται στο email: imee@otenet.gr έως 5 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου. Ακυρώσεις που θα λάβουν χώρα πέραν του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, επιβαρύνονται με το σύνολο του κόστους συμμετοχής. 


Κόστος Συμμετοχής: 

€140,00 | Η εγγραφή - κράτηση της θέσης στο σεμινάριο οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής.


Τρόπος Πληρωμής: 

Η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

 • με μετρητά ή με τη χρήση χρεωστικής / πιστωτικής κάρτας στα γραφεία του φορέα ‘Ινστιτούτο Μελετών Επιχειρήσεων & Εκπαίδευσης’, διεύθυνση Ερατύρας 3, 104 39 Αθήνα (διεύθυνση διεξαγωγής σεμιναρίου) 
 • με κατάθεση σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς: 
  • EFG Eurobank Ergasias:    0026.0254.97.0200155465    IBAN: GR06 0260 2540 0009 7020 0155 465
  • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:        167/470809-15,                   IBAN: GR90 0110 1670 0000 1674 7080 915
   Δικαιούχος: ΙΜΕ ΚΑΙ Ε Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
   Αιτιολογία – Πληροφορίες που πρέπει να αναγράφονται στην πληρωμή: GDPR - ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ/ΟΥΣΑΣ  

Αιτήσεις Συμμετοχής:

Η αίτηση συμμετοχής (επισυνάπτεται) αποστέλλεται συμπληρωμένη στο fax 2108847224 ή στο email: imee@otenet.gr 


Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 2108259660 – 1 (κα Πανταζή Δέσποινα – κος Μοσχολιός Πέτρος), ώρες 10:00-17:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή. 


Πληροφορίες
Έναρξη 2019
Ώρες 6 ώρες
Κόστος €140,00
Τοποθεσία Αθήνα