IME&E
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΡΧΙΚΗ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-700x420.jpg
ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19 ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 6 ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ ΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Σκοπός της παρούσας δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών θεωρητικής κατάρτισης, διαμέσου ασύγχρονης τηλεκατάρτισης, καθώς και πιστοποίησης επαγγελματικών δεξιοτήτων, σε 180.342 επιστήμονες - ελεύθερους επαγγελματίες που εντάσσονται στους έξι βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας που έχουν πληγεί από τον Covid19, με βάση τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) του Παραρτήματος Χ οι οποίοι έχουν οριστεί από το ΥΠ.ΟΙΚ.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση ως δυνητικά ωφελούμενοι έχουν όλοι οι επιστήμονες-ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι εντάσσονται στους έξι βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας, σύμφωνα με τον οριζόμενο από το ΥΠΟΙΚ κύριο ΚΑΔ της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας κατά την στις 20/03/2020: 


• δικηγόροι, ελεύθεροι επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή, καθώς και οι ασκούμενοι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές 

• μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων

• οικονομολόγοι/λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως 

• εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων 

• ιατροί όλων των ειδικοτήτων 

• ερευνητές ανεξαρτήτως ερευνητικού κλάδου. 


Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει μόνο μία αίτηση συμμετοχής. 


Οι ενδιαφερόμενοι έχουν ορισθεί βάσει ΚΑΔ του Παραρτήματος Χ σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών. 


Επισημαίνεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν όλοι, ανεξαρτήτως εάν έχουν συμμετάσχει σε άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.

 • Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO)
 • Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία
 • Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης περιόδου
 • Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή υπογραφή - Ψηφιακά πιστοποιητικά - Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο/ Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη
 • Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS)
 • Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία
 • Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον
 • Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας
 • Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (SocialMediaMarketing) με σύγχρονα εργαλεία και Mobile εφαρμογές

Κάθε ωφελούμενος μπορεί να επιλέξει μόνο ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα


Κάθε ωφελούμενος δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, συνολικής αξίας εξακοσίων ευρώ (600€). 

Το εκπαιδευτικό επίδομα θα καταβληθεί ως ακολούθως: 

α) προκαταβολή τετρακοσίων ευρώ (400€) μετά την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης και 

β) υπόλοιπο εκπαιδευτικού επιδόματος διακοσίων ευρώ (200€) με την ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr ) από τον πάροχο κατάρτισης ότι ολοκλήρωσε το πρόγραμμα κατάρτισης.

- Η διάρκεια της κατάρτισης ανέρχεται σε 100 διδακτικές ώρες (κάθε διδακτική ώρα έχει διάρκεια κατ' ελάχιστον σαράντα (40) λεπτά).

- Η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων αρχίζει την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και λήγει την Σάββατο 25 Απριλίου και ώρα 15:00.


Η διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής του ενδιαφερόμενου πραγματοποιείται επιλέγοντας υποχρεωτικά ανάμεσα στις εξής εναλλακτικές διαδικασίες:


Α) Ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει και υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, κάνοντας χρήση των κωδικών taxisnet που διαθέτει, στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr ), τη φόρμα «Ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής». Επιλέγει υποχρεωτικά ένα από τα δέκα αντικείμενα τηλεκατάρτισης και ως πάροχο κατάρτισης το Ινστιτούτο Μελετών Επιχειρήσεων και Εκπαίδευσης - ΙΜΕ&Ε Α.Ε. , από 9/04/20 έως 22/04/20. Ως αποτέλεσμα λαμβάνει μοναδικό κωδικό συμμετοχής ΚΑΥΑΣ. Δεν μπορεί να υποβληθεί δεύτερη φορά εκδήλωση ενδιαφέροντος στο επίσημο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.


Στη συνέχεια για την ενεργοποίηση επιταγής trainingvoucher, παρακαλούμε να αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΙΜΕ&Ε Α.Ε. imee@otenet.gr τα εξής δικαιολογητικά:

 • Προτυπωμένο e-mail 
 • Εκτύπωση από το TAXISNET, στην οποία αποτυπώνεται ο ενεργός ΚΑΔ, κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας, ο οποίος εμπίπτει στους επιλέξιμους ΚΑΔ του Προγράμματος(Η εκτύπωση γίνεται από την διαδρομή: προσωποποιημένη πληροφόρηση/στοιχεία Μητρώου επιχείρησης)
 • Εκτύπωση από e-banking ή φωτοτυπία βιβλιαρίου, στην οποία αποτυπώνεται το ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού και το ονοματεπώνυμό ως 1ου Δικαιούχου του Λογαριασμού
 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις) ή διαβατηρίου

Β) Από τον πάροχο κατάρτισης IME&E Α.Ε. με εξουσιοδότηση για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής από 9/04/20 έως 25/04/20. Στην περίπτωση αυτή, η ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης γίνεται απευθείας από τo IME&E A.E. και ο ενδιαφερόμενος, χωρίς κόπο και με ασφάλεια, εντάσσεται στην εκπαιδευτική διαδικασία και ολοκληρώνει την εκπαίδευση.

Για την ενεργοποίηση επιταγής trainingvoucher, παρακαλούμε να αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΙΜΕ&Ε Α.Ε. imee@otenet.gr τα εξής δικαιολογητικά:

 • Συμπληρωμένη Εξουσιοδότηση
 • Εκτύπωση από το TAXISNET, στην οποία αποτυπώνεται ο ενεργός ΚΑΔ, κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας, ο οποίος εμπίπτει στους επιλέξιμους ΚΑΔ του Προγράμματος(Η εκτύπωση γίνεται από την διαδρομή: προσωποποιημένη πληροφόρηση/στοιχεία Μητρώου επιχείρησης)
 • Εκτύπωση από e-banking ή φωτοτυπία βιβλιαρίου, στην οποία αποτυπώνεται το ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού και το ονοματεπώνυμό ως 1ου Δικαιούχου του Λογαριασμού
 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις) ή διαβατηρίου

Τα δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν σε αρχεία μορφής .pdf, .doc, .jpeg ή φωτογραφίας από κινητό τηλέφωνο στη διεύθυνση imee@otenet.gr 


Πληροφορίες
Έναρξη 9/4/2020
Λήξη 31/5/2020
Ώρες 100