IME&E
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΡΧΙΚΗ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-700x420.jpg
Κοινωφελή Προγράμματα (ΤΠΕ)

Το  Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 "ΙΜΕ&Ε" ως πάροχος κατάρτισης, πρόκειται να υλοποιήσει σε Αθήνα και Θήβα προγράμματα κατάρτισης ανέργων συνολικής διάρκειας 120 ωρών στο πλαίσιο της πράξης: «Προώθηση της Απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας» κωδικό ΟΠΣ 5030756 που αντιστοιχεί στη Δημόσια Πρόσκληση Νο 8/2018 του ΟΑΕΔ προς «ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ 30.333 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ».

Η δράση χρηματοδοτείται από το Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση", με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). 


Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή Προγραμμάτων Κατάρτισης στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και στην Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα και η πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων ΤΠΕ που θα αποκτηθούν, στους ωφελούμενους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 8/2018, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης και έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης.


Ειδικότερα, Τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης θα περιλαμβάνουν:

 • Πρόγραμμα θεωρητικής  κατάρτισης 120 ωρών το οποίο περιλαμβάνει: 
  • 90 ώρες σε Δεξιότητες Χρήσης Τεχνολογιών  Πληροφορικής και  Επικοινωνιών  (ΤΠΕ)  σε (3) επίπεδα γνώσεων:
   Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιπέδου I: 
   Επεξεργασία Εγγράφου – Word, 
   Υπολογιστικά Φύλλα – Excel, 
   Διαδίκτυο - Internet
   Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιπέδου II: 
   Επεξεργασία Εγγράφου – Word, 
   Υπολογιστικά Φύλλα – Excel, 
   Διαδίκτυο - Internet, 
   Παρουσιάσεις- Powerpoint
   Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιπέδου III: 
   Επεξεργασία Εγγράφου – Word, 
   Υπολογιστικά Φύλλα – Excel, 
   Διαδίκτυο – Internet, 
   Παρουσιάσεις- Powerpoint, 
   Βάσεις Δεδομένων – Access
  • 20 ώρες με θέμα «Κοινωνική  Οικονομία  και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» 
  • 10 ώρες με θέματα «Υγεία και ασφάλεια στην εργασία», «Βασικές αρχές εργατικού δικαίου», «Τεχνικές  σύνταξης βιογραφικού, ανάπτυξη, προσωπικήςστρατηγικής,  επαγγελματικός , προσανατολισμός, τρόποι εξεύρεσης εργασίας, προσομοίωση συνέντευξης με τον εργοδότη, κ.α.»
 • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα  αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν οι συμμετέχοντες στα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 8/2018 του ΟΑΕΔ «ΣΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ 30.333 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», που έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης και έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης, σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στην ανωτέρω πρόσκληση, των οποίων η ημερομηνία πρόσληψης δεν υπερβαίνει το χρονικό όριο των (4) τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία ανάρτησης του οριστικού πίνακα κατάταξης ανέργων και έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 24 Ιανουαρίου 2019


 1. Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί έως 30/06/2019 σε συνεχόμενες ημέρες. Η ημερήσια διάρκεια της κατάρτισης θα είναι υποχρεωτικά έξι (6) ώρες. Η καταληκτική ώρα κατάρτισης δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 22:00. Σε όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα χρονικά διαστήματα συμπεριλαμβάνονται και τα διαλείμματα. Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που οι πάροχοι υλοποιούν πρόγραμμα μετά τις 16.00, θα πρέπει να έχουν την έγγραφη σύμφωνη γνώμη των ωφελουμένων. 
 2. Η κατάρτιση υλοποιείται εντός της διάρκειας ισχύος της σύμβασης απασχόλησης κάθε ωφελούμενου
 3. Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να μεριμνήσουν για την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης εντός 10 ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση του Μητρώου Ωφελουμένων. 
 4. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν οι ωφελούμενοι που θα έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον 108 ώρες του προγράμματος κατάρτισης ή τουλάχιστον 96 ώρες σε περίπτωση ωφελουμένων που κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος έχουν αποδεδειγμένη αναρρωτική άδεια ή νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο, εγκυμονούσες γυναίκες, καθώς και γυναίκες που διανύουν περίοδο λοχείας (υποχρεωτική βεβαίωση νοσοκομείου).

Για αιτήσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τα παρακάτω τηλέφωνα:
Αθήνα:210-8259660-2 (υπεύθυνη προγράμματος: κα Πανταζή Δέσποινα)

Θήβα:  22620-24249 (υπεύθυνη προγράμματος: κα. Μακρή Ελένη)

Πληροφορίες
Έναρξη Μάρτιος 2019
Ώρες 120 ώρες
Τοποθεσία Αθήνα και Θήβα